Integritetspolicy Svensk Blästring & Maskinteknik AB (SBM)

Bakgrund
Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla vars främsta syfte är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL).

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vår behandling av personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter har vi alltid ett ändamål och en eller flera rättsliga grunder som behandlingen stödjer sig mot. De vanligaste lagliga grunder vi använder är:

  • Avtal – när fullgörandet av våra avtalsplikter kräver att vi behandlar personuppgifter.
  • Lag – när lag kräver att vi behandlar personuppgifter.
  • Intresseavvägning – när vi gjort en intresseavvägning som resulterat i att vi anser oss ha ett berättigat intresse att behandla personuppgifter.
  • Samtycke – när berörd person ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter
Vi samlar bara in de personuppgifter som är relevanta och nödvändiga, och vi behåller dem endast så länge det är nödvändigt för de syften de samlades in för. Personuppgifterna kan behandlas både manuellt och digitalt.

Vi samlar in uppgifter från företag och kunder som vi är i kontakt med för offerter, inköp av utrustning, reservdelar eller serviceåtgärder eller andra produkter och tjänster som vi erbjuder. Insamlade uppgifter:

Företagsnamn, företagsadress, organisationsnummer, faktureringsuppgifter, leveransadress. Personuppgifter för referensperson/er i form av namn, titel/funktion, epostadress, mobiltelefonnummer.

När det gäller leverantörer sparar vi företagsadress, organisationsnummer samt namn, titel/funktion, epostadress, mobiltelefonnummer för referensperson/er.

Principen för sparande av personuppgifter är att endast spara dem så länge som är nödvändigt för att kunna:

  • Fullgöra skyldigheter enligt ingångna avtal.
  • Följa gällande lag och praxis.
  • Utföra de uppgifter för det ändamål personuppgifterna samlats in.

Som huvudregel innebär det att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att den använts för sitt ändamål.

Föreligger det ett berättigat intresse av att spara uppgifterna görs en intresseavvägning till vilken det ingår en bedömning om uppgifterna kan anonymiseras.

Säkerhet
För oss är din sekretess viktig. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att begränsa riskerna för felaktig behandling av personuppgifter samt säkerställer att endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till samarbetspartners och underleverantörer som levererar tjänster till Bäckman Blästermaskiner eller till våra uppdragsgivare, t ex service, reservdelar, montagetjänster mm vilka krävs för att Bäckman Blästermaskiner ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Fakturering, bokföring
I samband med fakturering och bokföring behandlas även vissa personuppgifter så som referenspersoner och e-postadresser.  Bokföringsunderlag ska enligt lag sparas i minst sju år. Efter avslutat avtalsförhållande gallras redovisningssystemet från personuppgifter som inte omfattas av bokföringslagen. Övriga uppgifter sparas i sju år. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Avtal och Lag.

E-postutskick
SBM skickar regelbundet e-postutskick till kunder, leverantörer samt till företag som har ett berättigat intresse för vår verksamhet och vad vi erbjuder. Genom att anmäla intresse för att ta emot e-postutskick från Bäckman Blästermaskiner samtycker man till vår behandling av personuppgifter. De uppgifter som vi behandlar är din e-postadress. I varje e-postutskick finns möjlighet att bli raderad från sändlistan.  

Övriga ärenden
Personuppgifter som skickas till oss i samband med förfrågningar och dialoger som till exempel offertförfrågan, leveransförfrågan, kundundersökning etc behandlas vanligtvis enligt huvudregeln, vilket innebär att information som inte lagligen eller avtalsrättsligt kräver vidare lagring, tas bort inom skälig tid efter att de använts för sitt ändamål. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling är Samtycke och Lag.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling kan du skicka ett mail till info@sbm.se.

Vill du veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig? Skicka en begäran till:

Platschef
Svensk Blästring & Maskinteknik AB
Repslagaregatan 17
312 32 Laholm